messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายแสงวิทยา ชินวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : -
นายแสงวิทยา ชินวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางพัชร์จิดานันท์ สานุสันต์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวชญานุช สว่างภพ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 0933538419
นายนัตพงษ์ เวระนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายธีระวุฒิ อรจันทร์
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : -

× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด